REMONDIS

Świat recyklingu elektroodpadów [promocja]

Świat recyklingu elektroodpadów

REMONDIS Electrorecycling, to spółka działająca na rynku usług związanych z recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – tzw. ZSEE. W Polsce, w REMONDIS Electrorecycling blisko 150-osobowy zespół pracowników działu produkcji oraz działu administracji realizuje zadania w zakresie pozyskania i obsługi klientów, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej, ewidencji odpadów, a także złożonego procesu recyklingu odpadów elektronicznych.

(Fot. Jacek Dzik - kierownik Zakładu Przetwarzania REMONDIS Electrorecycling w Błoniu)

Przetwarzanie elektroodpadów wymaga skomplikowanych procesów logistycznych i technologicznych ze względu na ogromną różnorodność urządzeń elektronicznych pod względem parametrów fizycznych i chemicznych. Zagospodarowanie elektrośmieci zaczyna się zawsze od ich zebrania i przetransportowania do zakładu przetwarzania.

Skomplikowany proces przetwarzania elektroodpadów

Zarówno zebranie, jak i transport oraz przetwarzanie elektroodpadów, muszą być prowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie przez firmy posiadające stosowne pozwolenia, decyzje i wpisy do bazy danych o odpadach (BDO). W zakładzie przetwarzania elektroodpady poddawane są wstępnej segregacji na poszczególne rodzaje i kierowane na dedykowane im linie do demontażu. Podstawowym zadaniem zakładu przetwarzania jest usunięcie znajdujących się w elektroodpadach substancji niebezpiecznych. Sprzęt jest demontowany ręcznie lub mechanicznie, substancje niebezpieczne są usuwane, a podzespoły i surowce trafiają do magazynu, w celu uzbierania partii transportowej. Po zgromadzeniu partii transportowej, surowce kierowane są do recyklingu, a substancje niebezpieczne do unieszkodliwiania w kolejnych zakładach specjalizujących się wąsko w przetwarzaniu tych konkretnych rodzajów.

swiat-recyklingu-elektroodpadow-2

Od początku działalności w Polsce w zakładach
REMONDIS Electrorecycling poddano recyklingowi
ponad 300 tysięcy ton elektroodpadów.

Proces usuwania substancji niebezpiecznych

Proces ten jest szczególnie istotny w przypadku urządzeń chłodniczych, które zawierają czynniki chłodnicze, czyli substancje zubożające warstwę ozonową. Pierwszym etapem jest odsysanie czynników chłodniczych przy użyciu dedykowanej, szczelnej instalacji umożliwiającej odessania czynnika chłodzącego. Drugi etap recyklingu lodówek to dwustopniowe rozdrabnianie korpusu, w instalacji zapewniającej odzysk czynnika z pianki izolacyjnej w instalacji do oczyszczania gazów procesowych. Na tym etapie następuje także automatyczna separacja poszczególnych frakcji, takich jak metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne. W obszarze recyklingu wciąż rozwijają się nowe technologie mające na celu bardziej efektywne i ekologiczne przetwarzanie elektroodpadów.

Proces usuwania

Wzrost świadomości społeczności

Coraz więcej osób i firm zdaje sobie sprawę z problemu elektroodpadów i konieczności odpowiedniego ich przetwarzania. Inicjatywy takie jak programy zbierania elektroodpadów oraz recyklingowe kampanie edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności odpowiedzialnego postępowania z elektrośmieciami. Takim programem jest eko-PROFIT – REcycling to się opłaca!. – to ogólnopolski program eko- -PROFIT, w którym uczestnicy (np. szkoły w projekcie ekoSzkoła, firmy w projekcie ekoFirma, Koła Gospodyń Wiejskich w projekcie ekoGospodynie, itp.) pozyskują dofinansowanie na swoje działania i biorą aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2024-05-03
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket