ASEKOL , ENVIROPOL PL

Baza danych o odpadach, złożenie wniosku aktualizacyjnego [promocja]

Baza danych o odpadach, złożenie wniosku aktualizacyjnego

 

Początek roku to dobry czas, żeby zweryfikować wpis w BDO i złożyć wniosek aktualizacyjny. Wpis w bazie danych o odpadach nie aktualizuje się automatycznie po dokonaniu zmian w KRS czy rejestrze działalności gospodarczej. Każdorazowo należy dokonać aktualizacji przez złożenie wniosku aktualizacyjnego.

Aktualizacja danych podmiotów w BDO to bardzo ważna kwestia. Wniosek aktualizacyjny należy złożyć niezwłocznie w przypadku zmiany nazwy lub siedziby firmy. Aktualizacji podlega również adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba firmy. Po dodaniu nowego miejsca prowadzenia działalności podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany.

Kilka słów o bazie danych o odpadach

BDO, czyli baza danych o odpadach, to wielozakresowe narzędzie, które służy do ewidencji wytwarzanych i przekazywanych przez przedsiębiorców odpadów, jak również stanowi bazę przedsiębiorców wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Co więcej, jest też m.in. podstawą wystawiania kart przekazania odpadów, tzw. KPO. Obowiązkowi rejestracji w bazie danych o odpadach podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. BDO może być pomocne również do sprawdzenia dostawców i firm odbierających odpady – zawiera informacje o prowadzonej działalności i posiadanych pozwoleniach.

Kogo dotyczy BDO? Gdzie szukać informacji?

Podstawą prawną obowiązku rejestracji w BDO są wspomniane wyżej art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W wielkim skrócie można przyjąć, że wpisowi w BDO podlegają przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Danej firmy może dotyczyć każda z ww. pozycji, gdy importuje ona towary, ponieważ oznacza to, że wprowadza produkty w opakowaniach. W przypadku importu szeroko rozumianej elektroniki firmy te stają się wprowadzającymi do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny i najczęściej również wprowadzającymi produkt w opakowaniu ale również baterie lub akumulatory. Warto podkreślić, że jeśli importowany sprzęt zawiera baterie lub akumulatory, to w takim przypadku importerzy uzyskują dodatkowo status wprowadzających baterie i akumulatory.

Firmy prowadzące np. serwis sprzętu, w którym powstają odpady inne niż komunalne, uzyskują status wytwarzających odpady z działalności gospodarczej. Za każdy z tych obszarów odpowiada inny dział BDO. Pomocą do odpowiedniego „zidentyfikowania się” firmy, służyć może ankieta na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ ankieta/. Po jej wypełnieniu system podpowiada, czy rejestracja w BDO jest wymagana, i jeśli tak, to w jakich działach. Można również skorzystać z kompleksowej usługi doradztwa środowiskowego, którą oferuje organizacja Asekol PL (szkolenia@asekol.pl).

Baza danych o odpadach, złożenie wniosku aktualizacyjnego

Działy rejestru BDO dla wprowadzającego sprzęt

Obszerna i szczegółowa charakterystyka działów oraz grup, a także przykładowe produkty podlegające rejestrowi znajdują się w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Co ważne, gdy podlegająca rejestrowi firma ma zawartą umowę z organizacją odzysku, informacje o wprowadzanych grupach znajdują się w umowie. We wniosku również należy odznaczyć, czy obowiązki realizowane są samodzielnie, czy z organizacją odzysku. W wypadku realizacji z organizacją do wniosku należy dołączyć skan umowy. Warto pamiętać, że przy realizacji obowiązków samodzielnie, wymagane również będzie od przedsiębiorstwa wniesienie zabezpieczenia finansowego.

Baterie i akumulatory wprowadzane do obrotu

Działalności wynikającej z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach dotyczy dział V tabela 1 BDO. Dotyczy to wprowadzania wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do produktów. We wniosku rejestrowym należy odznaczyć, czy przedsiębiorstwo wprowadza baterie przenośne, samochodowe, czy przemysłowe. Definicje tych pojęć znajdują się ww. ustawie o bateriach i akumulatorach. W wypadku współpracy z podmiotem pośredniczącym potrzebne informacje zawiera umowa. We wniosku rejestrowym należy również odznaczyć, czy przedsiębiorca realizuje obowiązki samodzielnie, czy z podmiotem pośredniczącym. Przy rejestracji baterii nie jest konieczne dołączanie skanu umowy.

Baza danych o odpadach, złożenie wniosku aktualizacyjnego

Jeśli wprowadzający zmienił organizację odzysku lub po raz pierwszy powierzył swoje obowiązki organizacji odzysku, jest zobligowany do aktualizacji wpisu w BDO. Aktualizacji wymagają nazwa organizacji odzysku, data zawarcia umowy i zakres umowy. W przypadku powierzenia obowiązków w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wniosku należy załączyć skan zawartej umowy.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Działalności w zakresie ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczy z kolei dział VI tabela 4 i/lub tabela 5 BDO. Wpis wymagany jest dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach (tabela 4) oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; eksportujących opakowania, produkty w opakowaniach i wprowadzających opakowania (tabela 5). We wniosku rejestrowym należy odznaczyć, jakiego rodzaju opakowania są wprowadzane. Zgodnie z ww. ustawą o opakowaniach jest do wyboru 6 pozycji: opakowania z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali, z papieru i tektury, ze szkła, z drewna. W wypadku współpracy z organizacją odzysku potrzebne informacje znajdują się w umowie. We wniosku rejestrowym należy również odznaczyć, czy przedsiębiorca realizuje obowiązki samodzielnie, czy z organizacją odzysku. W przypadku realizacji z organizacją nie jest konieczne dołączanie skanu umowy.

Odpady inne niż komunalne

Każdy wytwórca odpadów innych niż komunalne jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO. Wpis w tym dziale jest konieczny, gdy przedsiębiorca wytwarza odpady z działalności gospodarczej inne niż komunalne – czyli takie, które wymagają utylizacji w odpowiednim zakładzie przetwarzania i przekazania ich wraz z kartą przekazania odpadów (KPO). Mogą to być np. zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, tonery, kartony, plastik, drewno, lampy. Różnorodność występujących odpadów jest bardzo duża, dlatego został stworzony katalog odpadów, a każdy rodzaj odpadów otrzymał swój kod. Podstawą prawną katalogu jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. ASEKOL PL zapewnia odbiór odpadów zużytego sprzętu, baterii ale również innych problemowych odpadów (kontakt@asekol.pl)

Baza danych o odpadach, złożenie wniosku aktualizacyjnego

Aktualizacja danych w praktyce

Wniosek aktualizacyjny można przygotować z poziomu użytkownika podrzędnego oraz głównego. Jednak wysłać wniosek może użytkownik główny zalogowany przez profil zaufany. Dodatkowo użytkownik główny musi być upoważniony do reprezentowania firmy – wymieniony w KRS do samodzielnego reprezentowania firmy lub właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. W przeciwnym razie wniosek można złożyć pod warunkiem posiadania pisemnego pełnomocnictwa. Ze względu na doręczenie wniosku aktualizacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo powinno być wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Pełnomocnictwo udzielone w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu – czyli urząd miasta, w którym jest siedziba urzędu marszałkowskiego; np. beneficjentem jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Urzędu Marszałkowskiego Mazowieckiego.

Co należy aktualizować?

Informacje dotyczące danych podmiotu, np. nazwa firmy, adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności; zakres prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru BDO.

Baza danych o odpadach, złożenie wniosku aktualizacyjnego

 

Mirosław Baściuk, dyrektor zarządzający, członek zarządu Asekol PL oraz Enviropol PL

Zachęcamy do zweryfikowania planów rozwoju firmy. Jeśli planują Państwo poszerzyć zakres działalności, np. wprowadzenie nowych produktów na rynek, należy zweryfikować, czy podlegają one pod przepisy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Należy zweryfikować, do której grupy sprzętowej klasyfikowany jest wprowadzany sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz czy wpis w dziale IV tabeli 1 oraz umowa z organizacją odzysku sprzętu obejmuje wszystkie wprowadzane grupy sprzętu. Analogicznie należy zweryfikować wszystkie działy dotyczące wprowadzenia produktów: pojazdy, opony, oleje i preparaty smarowe, baterie i akumulatory oraz opakowania. Jeśli wpis jest nieaktualny, nie obejmuje wszystkich zakresów, należy to niezwłocznie zmienić przez złożenie wniosku aktualizacyjnego.

Wniosek aktualizacyjny mogą Państwo przygotować samodzielnie lub powierzyć to naszemu zespołowi doradczemu Asekol PL. Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@asekol.pl.

2023-03-02
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket