ENVIROPOL PL

Ustawowe obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Ustawowe obowiązki

ASEKOL PL prezentuje ustawowe obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach. Oczywiście omówione są tylko wybrane zagadnienia, przede wszystkim ze względu na ich liczbę, ale i dynamiczne zmiany w przepisach. Dlatego organizacja zaprasza na prowadzone przez nią szkolenia, na których poszerza wiedzę swoich partnerów i klientów.

Kluczowe obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach:

  • Zapewnienie recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak wprowadzane przez danego klienta do obrotu.
  • Realizacja Publicznych Kampanii Edukacyjnych (PKE) – działanie mające na celu poprawę stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi.
  • Przygotowanie i złożenie sprawozdania do marszałka.

Obowiązki wprowadzającego opakowania i produkty w opakowaniach definiuje ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych:

  • samodzielnie, jeżeli poddaje recyklingowi:
  • wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub
  • odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie (100 proc.) jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach;  przekazać obowiązek organizacji odzysku opakowań (OOO).

OOO realizuje poziomy recyklingu określone w rozporządzeniu z 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. sumarycznie dla wszystkich swoich klientów. Wykonanie tych poziomów oparte jest na współpracy z firmami gospodarującymi odpadami, spółkami komunalnymi, PSZOK-ami, wytwórcami odpadów czy też bezpośrednio z firmami zajmującymi się recyklingiem. Zadaniem organizacji odzysku jest zatem stworzenie odpowiedniej sieci zbierania i zapewnienie zgodnego z prawem recyklingu.

Realizacja Publicznych Kampanii Edukacyjnych (PKE)

Realizacja

Wprowadzający produkty w opakowaniach samodzielnie wykonując obowiązek PKE przeznacza w danym roku kalendarzowym lub przekazuje na rachunek bankowy marszałka województwa – co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. W takim przypadku należy określić wartość opakowań, co oczywiście nie jest takie proste do określenia. Wprowadzany produkt ma określoną wartość, natomiast nikt na dokumencie zakupu nie podaje wartości opakowania. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań, wartość ustala się na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju.

W przypadku współpracy z organizacją odzysku sprawa jest o wiele prostsza. OOO ma obowiązek przeznaczyć na edukację co najmniej 5 proc. przychodów z przejęcia obowiązków od wprowadzających uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Publiczne kampanie edukacyjne są realizowane w imieniu wszystkich swoich klientów. W biuletynie informacyjnym grupy ASEKOL w Polsce dostępne są informacje na temat wybranych kampanii realizowanych przez ASEKOL PL, a więcej informacji jest prezentowanych także na profilach w serwisach społecznościowych – (Facebook, Instagram, LinkedIn). Swoje działania organizacja podsumowuje również w specjalnie przygotowanym raporcie rocznym. Raport za 2022 r. dostępny jest po zeskanowaniu kodu QR.

Sprawozdania roczne

Sprawozdania

Przedsiębiorca wprowadzający opakowania jest obowiązany sporządzić i złożyć do 15 marca roku następnego marszałkowi województwa roczne sprawozdanie. Sprawozdanie obejmuje informacje o:

  • masie wprowadzonych opakowań w roku, za który składa się sprawozdanie oraz roku poprzednim;
  • wyliczenie wykonanego obowiązku recyklingu;
  • w przypadku braku wykonania obowiązku recyklingu, wyliczenie należnej opłaty produktowej;
  • wyliczenie należnej kwoty za PKE. Równolegle z wysłanym sprawozdaniem należy dokonać wpłaty wyliczonych opłat na dedykowane numery rachunków, które trzeba odszukać na stronie internetowej właściwego marszałka.

Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań. OOO sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania. Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania.

Uzyskanie wpisu w BDO

Wprowadzający opakowania zobowiązany jest posiadać wpis w Dziale VI. Zakres tabel w dziale VI zależy od zakresu prowadzonej działalności. Wpis w rejestrze BDO przedsiębiorca może uzyskać samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Zespół doradczy ASEKOL PL może pomóc przy rejestracji oraz aktualizacji wpisu w BDO (szkolenia@ asekol.pl). Oprócz opisanych powyżej obowiązków, które można powierzyć organizacji odzysku, są takie, które mogą być zrealizowane wyłącznie przez wprowadzającego opakowania lub produkty w opakowaniach. Są to m.in. obowiązki prowadzenia ewidencji wprowadzonych opakowań i umieszczenie nr BDO na fakturach i innych dokumentach. I również w tym przypadku ASEKOL PL wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań, poprzez webinary, materiały informacyjne i bezpośrednie doradztwo. Przedsiębiorca może dzięki temu skupić się na swoim własnym biznesie. ASEKOL PL zaprasza do współpracy wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach: kontakt@asekol. pl, tel. 882 067 884.

2023-08-03
promocja
x

Kontakt z redakcją

© 2024 InfoMarket